Praktyki

Dowiedz się więcej na temat naszych praktyk
Dane kontaktowe:
Telefon: +48 71 747 01 50

Designed by Proformat

PRAKTYKA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH/ FINANSÓW PUBLICZNYCH

Opiekun praktyki dr Grzegorz Karwatowicz

Doradzamy zamawiającym na każdym etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w jego toku – aż do wyłonienia najkorzystniejszej oferty.

Przygotowujemy niezbędne dokumenty zamówienia, w tym: ogłoszenia, SWZ, czy umowę o zamówienie oraz regulaminy, w tym udzielania zamówień do 130 000 zł oraz związane z organizacją procesu zamówieniowego, w tym regulaminy prac komisji przetargowych.

Sporządzamy opinie w związku z problemami prawnymi występującymi w toku przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawierające rekomendacje mające na celu zdiagnozowanie oraz uniknięcie ryzyk.

Kompleksowo wspieramy wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (analizujemy dokumentację, sporządzamy wnioski o wyjaśnienie o zmianę dokumentacji zamówienia, Wspieramy wykonawców, w kwestiach prawnych i formalnych, w pracy nad sporządzeniem oferty.

Reprezentujemy zamawiających i wykonawców w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Opiniujemy zasadność zmian umowy o zamówienie, w tym w zakresie waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy.

Negocjujemy w imieniu zamawiających, wykonawców i podwykonawców warunki ugód.

Wspieramy zamawiających podczas kontroli udzielonych zamówień przez instytucje przyznające środki UE, Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Najwyższą Izbę Kontroli, Centralne Biuro Antykorupcyjne, regionalne izby obrachunkowe.

Sporządzamy dedykowane regulaminy zakupowe dla podmiotów niebędących zamawiającymi w rozumieniu Pzp (głównie przedsiębiorców prywatnych prowadzących działalność w sektorach infrastrukturalnych), którzy zobowiązani są do ponoszenia wydatków zgodnie z zasadami obowiązującymi przy wydatkowaniu środków publicznych.

Reprezentujemy obwinionych o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przed regionalnymi, międzyresortowymi i Główną Komisją Orzekającą w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych.

Sporządzamy procedury mające na celu uniknięcie odpowiedzialności kierownictwa organów administracji publicznej za delikty dyscypliny finansów publicznych oraz opinie określające ścieżkę działania wyłączającą ryzyka naruszeń prowadzących do odpowiedzialności za delikt dyscypliny finansów publicznych.

Doradzamy w sprawach związanych z wydatkowaniem środków publicznych, w tym opiniujemy zgodność działań klienta z obowiązującymi w tym zakresie zasadami. Określamy ryzyka w tym zakresie oraz formułujemy rekomendacje pozwalające ich uniknąć.

Oceniamy zasadność oraz występujemy o udzielenie ulg od niepodatkowych zobowiązań publicznoprawnych.

Doradzamy podmiotom prowadzącym gospodarkę komunalną, w tym w zakresie przygotowywania niezbędnej dokumentacji związanej z jej prowadzeniem, wydatkowaniem środków publicznych, zamówień in house oraz w zakresie wymogów związanych z pomocą publiczną na świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym.

PRAKTYKA FUNDUSZY UE/ POMOCY PUBLICZNEJ

Opiekun praktyki dr Grzegorz Karwatowicz

Reprezentujemy beneficjentów w sprawach związanych z utratą środków z dofinasowania unijnego na skutek dokonywanych korekt finansowych (pomniejszenie dofinansowania oraz żądanie zwrotu środków) oraz stwierdzenia niekwalifikowalności wydatków oraz projektów, w tym zarówno w postępowaniach administracyjnych i przed sądami administracyjnymi oraz przed sądami powszechnymi w sprawach cywilnych.

Reprezentujemy beneficjentów środków unijnych w toku kontroli projektów wykonywanych przez instytucje przyznające środki UE, UZP, NIK, Centralne CBA, RIO, w tym sporządzamy zastrzeżenia do informacji i protokołów pokontrolnych.

Kompleksowo wspieramy beneficjentów w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań zamówieniowych finansowanych ze środków zagranicznych, w tym z funduszy UE – niezależnie od tego, czy zamówienia udzielane są zgodnie z Pzp, czy zasadą konkurencyjności lub inną wymaganą przez instytucję udzielającą dofinasowania procedurą zamówieniową.

Doradzamy w zakresie problemów prawnych i sporów związanych z wykonywaniem umowy o dofinansowanie, w tym opiniujemy dopuszczalność i zasadność ich aneksowania.

Sporządzamy dedykowane procedury zakupowe (regulaminy udzielania zamówień) pozwalające udzielić zamówień w projekcie zgodnie z wszystkimi obwiązującymi zasadami i wymogami.

Sporządzamy ekspertyzy prawne dotyczące zawiłych problemów prawnych związanych z realizacją projektów unijnych.

Audytujemy wnioski o dofinansowanie pod kątem spełniania warunków konkursowych, ustalamy status przedsiębiorstw, oceniamy kwalifikowalność projektów i wydatków, oceniamy dopuszczalność udzielenia wsparcia w świetle przepisów o pomocy publicznej.

Doradzamy w toku realizacji projektów. Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu wsparcia prawnego w realizacji projektów unijnych, w tym dużych projektów infrastrukturalnych (energetyka, IT i telekomunikacja, kolej, drogi, wodociągi, ochrona środowiska, infrastruktura sportowa), projektów B+R oraz projektów „miękkich”.

Reprezentujemy przedstawicieli beneficjentów przed komisjami orzekającymi w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Podejmujemy działania celem niewpisania beneficjenta na listę podmiotów wykluczonych z możliwości uzyskiwania środków unijnych oraz wykreślenia beneficjenta z listy, jeżeli został na nią wpisany.

Oceniamy (na rzecz wnioskodawców) zasadność negatywnej oceny zgłoszonego w konkursie projektu.

Sporządzamy protesty i skargi oraz reprezentujemy wnioskodawców w postępowaniach związanych z nieprzyznaniem środków UE.

Analizujemy występowanie pomocy publicznej.

Oceniamy zgodność środka pomocy publicznej z przepisami krajowymi oraz prawem UE.

Reprezentujemy beneficjentów środków pomocy publicznej w postępowaniach notyfikujących pomoc do organów krajowych oraz Komisji Europejskiej.

Oceniamy sposób wykorzystania środka pomocy publicznej, ryzyko ustalenia nieprawidłowości oraz obowiązku zwrotu uzyskanej pomocy publicznej.

Reprezentujemy beneficjentów pomocy publicznej w postępowaniach dotyczących obowiązku jej zwrotu.

Doradzamy we wszystkich istotnych kwestiach związanych z prawidłowym uzyskaniem pomocy publicznej, w tym dokonujemy ustalenia statusu przedsiębiorstwa, oceniamy relacje pomiędzy przedsiębiorstwami i ich wpływ na możliwość uzyskania, wartość i dopuszczalną intensywność pomocy publicznej.

Oceniamy możliwość łączenia ze sobą różnych rodzajów pomocy publicznej oraz ryzyko przekroczenia dopuszczalnych limitów pomocy publicznej (w tym pomocy de minimis oraz pomocy dotyczącej COVID-19).

Doradzam w zakresie sprawozdawczości, rozliczenia oraz wspieramy beneficjentów pomocy publicznej podczas kontroli. 

Prawo korporacyjne

Opiekun Praktyki mecenas Elżbieta Kamińska

Praktyka nakierowana jest na wieloaspektowe doradztwo w zakresie prawa spółek, obejmujące w szczególności czuwanie o formalną stroną funkcjonowania spółek, a ponadto również doradztwo restrukturyzacyjne, obejmujące skomplikowane procesy przekształceń, łączeń oraz podziałów, w tym spółek notowanych na GPW.

Praktyka, którą kieruje mecenas Elżbieta Kamińska obejmuje doradztwo w zakresie rozpoczęcia działalności gospodarczej w Polsce, w szczególności w zakresie wyboru formy prawnej dla planowanej działalności, wszelkie niezbędne rejestracje jak również dalszą obsługę prawną w szczególności tworzenie wszelkich dokumentów korporacyjnych, udział w zgromadzeniach wspólników w charakterze pełnomocnika, jak również zarządzanie sporami pomiędzy wspólnikami.

Praktyka prawa korporacyjnego obejmuje swą aktywnością również przejęcia spółek, w tym audyty na potrzeby transakcji M&A pod kątem ryzyk transakcyjnych, związanych z nabyciem tytułów uczestnictwa.

Przedmiotem praktyki prawa korporacyjnego są również umowy typu Joint Ventures szczególnie na rynku nieruchomości.

Obrót nieruchomości

Opiekun Praktyki mecenas Paweł Wójcik

• Radcowie Prawni SWK Legal zapewniają obsługę prawną inwestorów na każdym z etapów procesu budowlanego, takich jak pozyskanie wymaganych prawnie opinii, uzgodnień, stanowisk i decyzji administracyjnych, a także doradztwo w toku budowy do momentu jej administracyjnego zakończenia.

• SWK Legal zajmuje się doradztwem i reprezentacją prawną w postępowaniach planistycznych, lokalizacyjnych, środowiskowych i budowlanych, włączając w to uczestnictwo w obowiązkach kontrolnych.

• Kancelaria prowadzi aktywną współpracę z projektantami, wykonawcami robót budowlanych oraz inspektorami nadzoru inwestorskiego.

• Nasz zespół opracowuje strategie postępowania, w celu przedstawienia rekomendacji prawnych, zgodnych z realiami i uwarunkowaniami w toku całego procesu inwestycyjnego. W szczególności zwraca uwagę na optymalizację przebiegu procesu oraz minimalizację ryzyka. Dzięki nieszablonowym kompetencjom zespołu specjalizuje się on w procedurach z zakresu ochrony środowiska.

• SWK Legal reprezentuje inwestorów przed organami uzgadniającymi oraz opiniującymi, a zwłaszcza zarządcami dróg na etapie uzyskiwania uzgodnień wymaganych prawnie, a także w procesie negocjowania umów dotyczących procesów budowy i przebudowy inwestycji drogowych.

• Nasi prawnicy sporządzają i wnoszą zwykłe oraz nadzwyczajne środki zaskarżenia do organów administracji publicznej, a także sądów administracyjnych. Zajmują się też obroną rozstrzygnięć przed organami i sądami administracyjnymi w obu instancjach.

• Nas zespół przeprowadza szkolenia dotyczące procesu inwestycyjnego, a przede wszystkim procedur środowiskowych, planistycznych oraz budowlanych.

• Uczestniczy również aktywnie w przegotowaniach projektów zmian prawnych, a szczególnie w tworzeniu regulacji dotyczących najpoważniejszych barier w procesach inwestycyjnych.

Proces Inwestycyjny

Opiekun Praktyki mecenas Joanna Sebzda Załuska

• Radcowie Prawni SWK Legal zapewniają obsługę prawną inwestorów na każdym z etapów procesu budowlanego, takich jak pozyskanie wymaganych prawnie opinii, uzgodnień, stanowisk i decyzji administracyjnych, a także doradztwo w toku budowy do momentu jej administracyjnego zakończenia.

• SWK Legal zajmuje się doradztwem i reprezentacją prawną w postępowaniach planistycznych, lokalizacyjnych, środowiskowych i budowlanych, włączając w to uczestnictwo w obowiązkach kontrolnych.

• Kancelaria prowadzi aktywną współpracę z projektantami, wykonawcami robót budowlanych oraz inspektorami nadzoru inwestorskiego.

• Nasz zespół opracowuje strategie postępowania, w celu przedstawienia rekomendacji prawnych, zgodnych z realiami i uwarunkowaniami w toku całego procesu inwestycyjnego. W szczególności zwraca uwagę na optymalizację przebiegu procesu oraz minimalizację ryzyka. Dzięki nieszablonowym kompetencjom zespołu specjalizuje się on w procedurach z zakresu ochrony środowiska.

• SWK Legal reprezentuje inwestorów przed organami uzgadniającymi oraz opiniującymi, a zwłaszcza zarządcami dróg na etapie uzyskiwania uzgodnień wymaganych prawnie, a także w procesie negocjowania umów dotyczących procesów budowy i przebudowy inwestycji drogowych.

• Nasi prawnicy sporządzają i wnoszą zwykłe oraz nadzwyczajne środki zaskarżenia do organów administracji publicznej, a także sądów administracyjnych. Zajmują się też obroną rozstrzygnięć przed organami i sądami administracyjnymi w obu instancjach.

• Nas zespół przeprowadza szkolenia dotyczące procesu inwestycyjnego, a przede wszystkim procedur środowiskowych, planistycznych oraz budowlanych.

• Uczestniczy również aktywnie w przegotowaniach projektów zmian prawnych, a szczególnie w tworzeniu regulacji dotyczących najpoważniejszych barier w procesach inwestycyjnych.